Vypracovanie znaleckých posudkov pre rôzne účely:

Odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností:
Odvetvie pozemné stavby:

Znalecký posudok sa vypracúva na základe objednávky (písomná, telefonická). Objednávateľ v objednávke špecifikuje nehnuteľnosť,účel , pre ktorý posudok objednáva, počet vyhotovení. K vypracovaniu posudku objednávateľ predloží potrebné podklady a umožní obhliadku, zameranie a fotodokumentáciu nehnuteľností. V nevyhnutných prípadoch je možné zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku do 24hod. od predloženia potrebných podkladov a vykonania obhliadky nehnuteľnosti.